Aktywni w niepełnosprawności

W ramach projektu będziemy prowadzić zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. Terapia będzie prowadzona w formie hipoterapii i kinezyterapii. Zajęcia będą się odbywać na terenie ośrodka hipoterapii w Przylepie, który spełnia wszelkie wymogi pod względem infrastruktury. Wszystkie obiekty z których korzystamy pozbawione są barier architektonicznych, dodatkowo dysponujemy udogodnieniami takimi jak: rampa do wsiadania na konia z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz profesjonalny sprzęt potrzebny do prowadzenia hipoterapii i kinezyterapii. Prowadzone przez nas terapie odbywać się będą pięć dni w tygodniu, zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych. Terapia będzie prowadzona bez względu na pogodę i porę roku przez cały rok. Udział w zajęciach weźmie 60 osób niepełnosprawnych. Zajęcia będą miały charakter indywidualny w przypadku hipoterapii i charakter grupowy w przypadku kinezyterapii.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 60 osób niepełnosprawnych. Będą to osoby niepełnosprawne fizycznie jak i intelektualnie. Projekt nie eliminuje uczestników ze względu na wiek i płeć. W pierwszej kolejności z terapii będą mogły skorzystać te osoby, których sytuacja finansowa i statut społeczny nie pozwalają korzystać z odpłatnych formterapii jak również osoby z rodzin patologicznych, osoby zaniedbane życiowo, które w szczególny sposób narażone są na wykluczenie społeczne. 60 osobową grupę objętą wsparciem stanowią osoby niepełnosprawne w różnym wieku, które wyłonione zostaną podczas rekrutacji prowadzonej na terenie ośrodka w Przylepie, w Zespole Szkół Specjalnych w Zielonej Górze oraz na terenie Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze w pierwszym okresie realizacji projektu. 

Pierwszeństwo korzystania ze wsparcia terapeutycznego mają grupy zorganizowane z Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze oraz z placówek opiekuńczo – wychowawczych, które na co dzień zajmują się osobami niepełnosprawnymi (za wyjątkiem Warsztatów Terapii Zajęciowej). Wszyscy beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie muszą posiadać orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Dalszym etapem rekrutacji będzie przedłożenie przez beneficjenta zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach hipoterapii i kinezyterapii. Po wyłonieniu 60 beneficjentów końcowych, zostanie utworzona lista osób rezerwowych, która w przypadku rezygnacji któregoś z beneficjentów, pozwoli na osiągnięcie założonych celów projektowych oraz celów IPD. W harmonogramie przewidujemy konieczność przeprowadzenia kolejnych rekrutacji ze względu na to, iż część beneficjentów z różnych względów odchodzi z projektu.

Poprzez realizację projektu w dużym ośrodku, otwartym na turystykę, sport oraz rekreację, będziemy kształtować postawy obywatelskie, budować zaangażowanie obywateli w działania z zakresu integracji społecznej. Obywatelom społeczności lokalnej damy możliwość zaangażowania się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Sprawimy, że powstaną trwałe więzi osób niepełnosprawnych z członkami społeczności lokalnej. Stanie się to dzięki długofalowym działaniom a nie tylko jednorazowego, akcyjnego zaangażowania.

Realizując zadania wynikające z projektu, umożliwimy osobom niepełnosprawnym z terenu województwa lubuskiego bezpłatne korzystanie z trudno dostępnej formy terapii – hipoterapii i wspomagającej kinezyterapii. Umożliwimy uzyskanie maksymalnej poprawy utraconych funkcji, ułatwimy procesy kompensacyjne. Zakładamy, że długofalowe działania przyczynią się do przywrócenia możliwie największej sprawności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, a także podniesie poczucie własnej wartości beneficjentów projektu. Projekt pośrednio będzie wpływał na integrację społeczną.

Możliwość komentowania została wyłączona.